Pla Estratègic de Dinamització Local de Rasquera

Contingut:

 

Què és el PEDLR?

 

El Pla Estratègic de Desenvolupament Local de Rasquera és un instrument per a la confecció d'una estratègia que posa al mateix nivell el desenvolupament social, econòmic i ambiental, amb una visió a llarg termini (10 o 15 anys) i amb la participació de tothom.

 Ha de ser el marc general, una paraigües, en el que s’aixoplugarà l’acció de Govern i la participació ciutadana.

Des d’aquest punt de vista, l’objectiu essencial d’aquesta estratègia corporativa, serà la creació de complicitats, relacions i diàleg entre els ciutadans del municipi, l’administració i els sectors social i econòmics.

En aquest marc de joc, el pla estratègic cercarà la creació de mecanismes i instruments de participació ciutadana i d’autoorganització admnistrativa a fi efecte de complir els objectius d’aquest pla.


 
 

 

En quin principi es basa el PEDLR?

 
 

El desenvolupament sostenible és aquell que “cobreix les necessitats de la generació present sense comprometre la capacitat que les futures generacions puguin cobrir les seves.

Informe Brundtland, 1987

 

L'any 1972, a la Conferència d'Estocolm, va ser la primera ocasió on es va reconèixer internacionalment que la protecció i la millora del medi ambient exerceixen una influència sobre el desenvolupament econòmic i la prosperitat dels estats. Poc abans, l'informe del Club de Roma sobre "Els límits del creixement" es feia una crida sobre l'esgotament dels recursos naturals de la terra i els límits de la seva capacitat.

És durant la dècada dels anys 80 que va prenent força la idea que el ritme d'utilització dels recursos no renovables del planeta creixia sense control. En aquest context, l'any 1987 la Comissió Mundial sobre Medi Ambient i Desenvolupament de les Nacions Unides publica l'informe "El Nostre Futur Comú" (conegut com informe Brundtland) on identifica la unió del Medi Ambient i del desenvolupament com el problema central que caldrà abordar en les pròximes dècades.

És així com, el concepte de Desenvolupament Sostenible pren una important difusió l'any 1992 en la Cimera de la Terra (Conferència de les Nacions Unides per al Medi Ambient i el Desenvolupament) que tingué lloc a Rio de Janeiro. El document referent al desenvolupament sostenible que d'aquesta cita en sorgí fou l'Agenda 21: L'Aliança Global per al Medi Ambient i el Desenvolupament.

L'any 2000, l'Assemblea General de les Nacions Unides aprova el document "Declaració del Mil "leni", on encapçalen els objectius de pau i desarmament, eradicació de la pobresa, drets humans, així com també la protecció del nostre entorn comú, reafirmant el recolzament als principis de desenvolupament sostenible, inclosos els enunciats en el Programa 21 de la Cimera de Rio de Janeiro.

El referent mundial en l'actualitat respecte del desenvolupament sostenible és la Cimera Mundial per al Desenvolupament Sostenible de Johannesburg celebrada l'any 2002, que va servir per fer balanç dels objectius aconseguits des de la Cimera de Rio, i concretar els compromisos que permetin la consecució d'un desenvolupament sostenible arreu del planeta

Quins objectius té el PEDLR?

 
  • Coordinar totes les figures de planejament que existeixen al municipi
  • Definir una estratègia global i adaptada a les necessitat Rasquera a 10 anys vista
  • Generar dinàmiques participatives entre ciutadania i administració
  • Desenvolupar canals de comunicació entre els agents implicats en el desenvolupament sostenible del poble per crear sinèrgies. 

Cal buscar fotografia d’algun grup de gent xerrant o participant. Pot ser una grup de gent jugant a bitlles.

 

Quines fases té el PEDLR?

 
 

 

 
 Treballs interns


Donar a conèixer el procés estratègic a tots els treballadors de l'Ajuntament i iniciar la cerca de dades tant a nivell intern com a la resta d'administracions o empreses implicades.

Enquesta DAFO


Elaborar una enquesta a la població del municipi per determinar les debilitats i les amenaces així com les fortaleses i les oportunitats més significatives que la gent percep per cadascun dels temes que es tractaran a la memòria descriptiva i, posteriorment, a la diagnosi.


Confecció memòria descriptiva


Redactar, a partir de les dades i les entrevistes realitzades, l'estat de la situació en clau de sostenibilitat del municipi. És a dir, saber quina és la situació actual de Rasquera en tots aquells vectors i paràmetres que afecten el desenvolupament sostenible.


Participació a la pre-diagnosi


Plantejar de manera sintètica i entenedora aquells problemes o punts dèbils que es detecten al municipi en relació al medi ambient i les seves interaccions amb els aspectes socials i econòmics. El document, redactat a partir de la informació obtinguda de la memòria descriptiva és la base per facilitar la participació que ha d'ajudar a conformar la diagnosi.


Confecció de la diagnosi


Confeccionar el document que integra la informació facilitada per la memòria descriptiva, l'enquesta DAFO i la participació ciutadana. En aquest text es compara la situació del municipi amb d'altres de veïns o fins i tot amb la comarca. El resultat és un document que permet afrontar la confecció del pla d'acció.


Participació de l'esborrany de Pla d'acció


Confeccionar un document sintètic del Pla d'Acció on apareixen els grans objectius que haurà d'afrontar el municipi en un futur proper. La participació està encarada definir aquells propostes que s'hauran d'implementar, segons les possibilitat de l' Ajuntament, i la prioritat.

Confecció del Pla d'Acció


Donar el format definitiu al Pla d'Acció incorporant a cada acció els agents implicats per desenvolupar-la, el pressupost i d'altres aspecte de caire tècnic.


Seguiment, monitoreig i valoració


Es tracta de crear una dinàmica d’avaluació dels resultats a partir d’indicadors, un informe d’avaluació i seguiment així com unes dinàmiques participatives anuals que conflueixin en la redacció de l’estratègia a seguir anualment.

 

 

Com s’articularà la participació ciutadana?

 

La participació ciutadana durant el procés de pla estratègic s’estructurarà de la següent manera:

 
 

 

 Consell Consultiu
 

Òrgan de seguiment del procés format per representat de la realitat social del poble. Permetran donar opinions i enfocar el procés de confecció del Pla.

 
Enquesta DAFO
 

Seguit de preguntes que permetran, de manera ordenada i representativa, copsar les inquietuds, i problemes de la ciutadania.

 

Tallers de participació

 

Es realitzarà 2 tallers de participació. Un per detectar problemes i oportunitats i redactar la diagnosi i una altre per encaminar el pla d’acció.

 
Entrevistes

Es realitzarà una bateria d’entrevistes que ha de permetre copsar amb més proximitat la realitat municipal des del punt de vista sectorial.

  
 

Com es farà el seguiment del PEDLR?

 
Indicadors de seguiment

Conjunt de paràmetres que permetran monitoritzar les tendències que segueixen les actuacions que es porten a terme des del municipi i ha de permetre generar una  avaluació i retroalimentació del procés.

Informe periòdic

Per completar els indicadors, es disposarà d'un informe que ha de servir per avaluar de forma integral totes les accions realitzades, proposar-ne de noves i readaptar els programes d'acció i les accions que no hagin estat satisfactòries o necessitin de més temps per a ser executades. En certes ocasions, el PEDLR requerirà de nous processos participatius per a poder consensuar amb tots els agents noves accions a emprendre.

 

Documents del procés.

 
 

Conclusions de la primera sessió de treball del P.E.D.L.R.