PROJECTE "LIFE TAXUS", PROJECTE DEL PROGRAMA EUROPEU LIFE+, 2011

"Improvement of Taxus baccatta conservation status in north-eastern Iberian Peninsula", liderat per Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, (CTFC)

La Junta de Govern local de l'Ajuntament de Rasquera en data 15-10-2014 ha resolt adjudicar el contracte d'obres "Realització de treballs d'estabilització de talussos de la Teixeda de Cosp a la forest d'utilitat pública núm 20 Comuns de Rasquera i treballs complementaris" a l'empresa Monroyo Industrial,SL, per l'import de 29990,87 €, IVA inclós, i donar publicitat d'aquesta adjudicació de treballs promoguts per l'Ajuntament de Rasquera.