PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS 2016

-En data 15 de juliol de 2016 la Diputació de Tarragona en acord de Junta de Govern ens concedeix la següent subvenció:

CONCEPTE: Prevenció incendis forestals

PRESSUPOST: 3096,78 €

CONCEDIT: 2787,10 €

% CONCEDIT: 90,00 %