Població

Segons el fogatjament del 1358 a la població (rasquerans) hi havia 32 focs, que havien disminuït fins a 20 el 1380 i a 15 el 1553. La recuperació s'inicià tot seguit i al començament del segle XVII (1718) hi havia 750 h, xifra que no sabem si inclou algun error, o si això s'esdevé als censos següents, que consignen 520 h el 1830 i 560 h el 1842. El cens del 1860, quan a part del cap municipal encara hi havia 40 masos habitats de manera permanent, en registra 825. La població continuà augmentant en els anys successius: 1 305 h el 1900, 1 455 el 1920 i 1 520 el 1936. A partir d'aleshores la minva fou progressiva: el 1940 hi havia 1 426 h; aquest any encara es mencionen alguns masos i caseries agrícoles poblades: el Mas del Comte, el Gavatxó de Pinyolet, la Boixa de Blai, la Boixa de Pinyol i la Seniola de Miquelet. El 1960 hi havia 1 228 h, 1 021 el 1970, 964 el 1975, 907 el 1981, 896 el 1991, 812 el 2001 i 898 el 2005; aquestes dades confirmen que Rasquera, a començament del segle XXI experimenta un creixement de la població.L'economia de Rasquera és eminentment agrícola. Del total de hectàrees conreades, gairebé la totalitat són de secà, per bé que el regadiu ha anat augmentant. El principal conreu és l'olivera, seguida per l'ametller i a força distància la vinya, conreus que han disminuït sensiblement la seva extensió des dels primers anys de la dècada de 1990. Els fruiters (principalment cirerers i presseguers) són l'únic conreu que ha augmentat la producció. L'activitat ramadera no constitueix un sector gaire important i es basa en la cria de bestiar porcí, oví i cabrú. Antigament pel pla del Burgar passava una carrerada de bestiar que provenia d'Aragó. Un bon nombre de ruscs denoten la pràctica de l'apicultura. La Cooperativa Agrícola Sant Domingo de Rasquera (1946) s'encarrega de l'elaboració de l'oli i el vi i de la seva comercialització. Encara es manté amb certa vitalitat l'artesania de cabassos i senalles de palma, així com l'elaboració de pastisseria, ambdós productes molt apreciats i de molta tradició al terme.A Rasquera es fa mercat el divendres i al maig se celebra la Fira Ramadera i Artesanal, un dels punts cabdals de la qual és la reunió dels diversos ramats de cabres al pla de la Rasa.