Ordenances Municipals

Ordenança número 1: Reguladora de la taxa per serveis de competència local especalment sigui motivats per a la celebració d'espectacles públics

Ordenança número 2: Reguladora de l'Impost sobre béns Immobles

Ordenança número 3: Taxa per l'expedició de documents

Ordenança número 4: Reguladora de la taxa per l'aprofitament de la via pública i terrenys d'ús públic

Ordenança número 5: Reguladora de la taxa per l'ocupació de la via pública i terrenys públics

Ordenança número 6: Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal

Ordenança número 7: Reguladora de la taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega de mercaderies de qualsevol mena, que es regirà per aquesta ordenança.

Ordenança número 8: Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança número 9: Taxa pel servei de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans

Ordenança número 10: Preus públics Centre Cívic de Rasquera

Ordenança número 11: Reguladora de la taxa de gestió de runes i residus de la construcció

Ordenança número 12: Reguladora de la incidència de les obre privades en l'entorn

Ordenança número 13: Reglament per a la utilització privativa i de les instal·lacions del telecentre de Rasquera

Ordenança número 14: Reguladora de la taxa per la tramitació de la inscripció dels animals de companyia al registre municipal

Ordenança número 15: Reguladora sobre la protecció i la tinença d'animals domèstics

Ordenança número 16: Reguladora sobre el preu públic per a la prestació de serveis del centre telemàtic de Rasquera

Ordenança número 17: Reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys urbans

Ordenança número 18: Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança número 19: Taxa sobre la prestació de serveis al cementeri municipal

Ordenança número 20: Taxa per la prestació de la taxa del servei de veu pública.

Ordenança número 21: Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial del sòl i vol de les vies públiques de titulariatat municipal per empreses subministradores de serveis públics.

Ordenança número 22: Reguladora de contribucions especials

Ordenança número 23: Reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques

Ordenança número 24: Taxa per les llicències d'obertura d'establiments i activitats

Ordenança número 25: Taxa pel refugi de la font del teix

Ordenança número 26: Taxa pel subministrament d'aigua potable

Ordenança número 27: Taxa sobre clavegueram

Ordenança número 28: Reguladora d'ús i funcionament del Centre Cívic de Rasquera