MILLORA EQUIPAMENT CONSULTORI MÈDIC

- En data 1 de juliol de 2016 la Diputació de Tarragona en Junta de Govern acorda aprovar la següent subvenció:

CONCEPTE: MILLORA EQUIPAMENT CONSULTORI MÈDIC

PRESSUPOST: 1833,00 €

CONCEDIT: 1649,70 €

% CONCEDIT: 90,00 %