INTERESSOS DE PRÉSTECS 2016

 En data 1/12/2016 la Diputació de Tarragona emet informe favorable i acorda concedir la següent subvenció:

CONCEPTE: Interessos de Prèstec

PRESSUPOST: 660,69 €

CONCEDIT: 660,69 €

% CONCEDIT: 100%