EQUIPAMENTS D'INTERES CIUTADÀ

- En data 22 de juliol de 2016 la Diputació de Tarragona en Junta de Govern acorda aprovar la següent subvenció:

CONCEPTE: INVERSIONS D'INTERES CIUTADÀ

PRESSUPOST: 3463,06 €

CONCEDIT: 3116,75 €

% CONCEDIT: 90,00 %