DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PAM 2013

 

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DINS DEL PROGRAMA D'AJUTS DE DESPESES CORRENTS DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2013, ENS HA CONCEDIT UN AJUT DE 59.268,16€

 La Diputació de Tarragona, dins del programa d'ajuts de despeses corrents del Pla D'ACCIÓ MUNICIPAL 2013, per facilitar el finançament i pagament de les actuacions de manteniment, reparació i conservació dels serveis i equipaments municipals i aixÍ activar l'economia i afavorir el pagament a proveïdors, va ACORDAR per UNANIMITAT en el PLE ordinari de data 27 de setembre de 2013, concedir al Municipi de Rasquera un import de 59.268,16€.

Hem d'agraïr l'esforç de les administracions públiques, en aquest cas a la Diputació de Tarragona per garantir que els ens locals puguin planificar la seva tresoreria i realitzar els pagaments als seus proveïdors.