DIFUSIÓ DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS

-En data 9/11/2016 la Diputació de Tarragona acorda concedir-nos la següent subvenció:

CONCEPTE: Difusió productes agroalimentaris

PRESSUPOST: 3892,62 €

CONCEDIT: 763,24 €

% CONCEDIT: 19,61 %