Obres

PAVIMENTACIÓ CARRER DURANDO DE POMAR

 El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i ANAV,  dins del programa de subvencions públiques per al Reequilibri Territorial comarcal, convocatòria 2015, han financiat l'actuació de pavimentació CARRER DURANDO DE POMAR per valor de 10.000 €. 

 

SUBVENCIÓ SOBRE LA DESPESA CORRENT 2015

-L'Ajuntament es beneficiari d'una subvenció corresponent al programa de despesa corrent del PAM-anualitat 2015 per  un valor de 59268,16 euros concedit al 100%.

SUBVENCIÓ DINS DEL PLA ESPECIAL D'INVERSIONS SOSTENIBLES 2014

 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
 
Subvenció dins del Pla Especial d’inversions sostenibles 2014
 
 
La Diputació de Tarragona, dins del Pla Especial d’inversions sostenibles 2014, ens ha concedit una subvenció per un import de SETZE MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS (16.394,42 €), per a l’obra: Arranjament del Camí dels Aixoriguers.
 
La finalitat del PEIS és subvencionar les inversions financerament sostenibles destinades a aconseguir una gestió més eficient dels serveis i optimitzar els seus costos efectius.
 

 

 

SUBVENCIÓ DINS DEL PLA ESPECIAL D'INVERSIONS MUNICIPALS 2015

La Diputació de Tarragona, dins del Pla d'inversions municipals 2015,  a concedit a l'Ajuntament de Rasquera una subvenció per a  l'arranjament de la vorera del c/ De la Plaça de 16.334 euros, que és el 100% del cost total de l'obra.

 

PROJECTE "LIFE TAXUS", PROJECTE DEL PROGRAMA EUROPEU LIFE+, 2011

"Improvement of Taxus baccatta conservation status in north-eastern Iberian Peninsula", liderat per Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, (CTFC)

La Junta de Govern local de l'Ajuntament de Rasquera en data 15-10-2014 ha resolt adjudicar el contracte d'obres "Realització de treballs d'estabilització de talussos de la Teixeda de Cosp a la forest d'utilitat pública núm 20 Comuns de Rasquera i treballs complementaris" a l'empresa Monroyo Industrial,SL, per l'import de 29990,87 €, IVA inclós, i donar publicitat d'aquesta adjudicació de treballs promoguts per l'Ajuntament de Rasquera.

SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DELS INTERESSOS DELS PRÉSTECS 2014

La Diputació de Tarragona, dins del programa de subvencions per al 

finançament dels interessos dels préstecs, ens ha concedit una subvenció

per un import de MIL SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB 

VUITANTA-SET CÈNTIMS(1744,87). 

L'import subvencionable son els interessos devengats en cada anulitat

pels préstecs concertats pels Ajuntaments, en el marc dels acords de

col·laboració entre la Diputació de Tarragona i les entitats bancàries.

 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PAM 2014

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PAM 2014

La DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DINS DEL PROGRAMA D'AJUTS DE DESPESES CORRENTS DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2014, ENS HA CONCEDIT UN AJUT DE 59.268,16€

La Diputació de Tarragona, dins del programa d'ajuts de despeses corrents del Pla D'ACCIÓ MUNICIPAL 2014, ens ha concedit un ajut de 59.268,16€ per facilitar el finançament i pagament de les actuacions de manteniment, reparació i conservació dels serveis i equipaments municipals i així activar l'economia i afavorir el pagament a proveïdors.

Hem d'agraïr l'esforç de les Administracions Públiques, en aquest cas la Diputació de Tarragona per garantir que els ens locals puguin planificar la seva tresoreria i realitzar els pagaments als seus proveïdors.

 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Subvenció per al finançament dels interessos dels préstecs 2013

La diputació de Tarragona, dins del programa de subvencions per al finançament dels interessos de préstecs, ens ha concedit una subvenció per un import de dos mil dos-cents setanta-sis euros amb noranta-vuit cèntims (2.276.98€).

L'import subvencionable son els interessos devengats en cada anualitat pels préstecs concertats pels Ajuntaments, en el marc dels acords de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i les entitats bancàries.

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PAM 2013

 

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DINS DEL PROGRAMA D'AJUTS DE DESPESES CORRENTS DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2013, ENS HA CONCEDIT UN AJUT DE 59.268,16€

 La Diputació de Tarragona, dins del programa d'ajuts de despeses corrents del Pla D'ACCIÓ MUNICIPAL 2013, per facilitar el finançament i pagament de les actuacions de manteniment, reparació i conservació dels serveis i equipaments municipals i aixÍ activar l'economia i afavorir el pagament a proveïdors, va ACORDAR per UNANIMITAT en el PLE ordinari de data 27 de setembre de 2013, concedir al Municipi de Rasquera un import de 59.268,16€.

Hem d'agraïr l'esforç de les administracions públiques, en aquest cas a la Diputació de Tarragona per garantir que els ens locals puguin planificar la seva tresoreria i realitzar els pagaments als seus proveïdors. 

 

AJUT CONCEDIT A LA COOPERATIVA

 

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UN AJUT DE 15.000€ A AGRÍCOLA SANT DOMINGO DE RASQUERA, SCCL

Contingut sindicat