Urbanisme

ADQUISICIÓ GRUP ELECTRÓGEN

-El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i ANAV, dins del programa de subvencions públiques per al Reequilibri Territorial Comarcal, convocatòria 2016, han finançat l'actuació "adquisició d'un grup electrògen" per valor de 10.000 €.

                                 

                             

                                  

SUBVENCIÓ EQUIPAMENTS MUNICIPALS

En data 19 de juny de 2015, la Diputació de Tarragona i en Junta de Govern, ACORDA concedir-nos la següent subvenció:

CONCEPTE: Inversions en equipaments municipals any 2015.

OBRA: Habilitació de l'escenari del Centre Cívic

IMPORT: 3.585,24 €- Correspont al 90%

 

ARRANJAMENT "CAMÍ DE LA ROJA"

-Subvenció en el marc del programa d'arranjament i millora de camins municipals anualitat 2015.

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, per junta de Govern Local 25/06/2015 s'ens otorga el següent ajut:

 Pressupost 11718,75 € (100%)

 Subvenció 7218,41 € (62%)

                      

 

PAVIMENTACIÓ CARRER DURANDO DE POMAR

 El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i ANAV,  dins del programa de subvencions públiques per al Reequilibri Territorial comarcal, convocatòria 2015, han financiat l'actuació de pavimentació CARRER DURANDO DE POMAR per valor de 10.000 €. 

 

SUBVENCIÓ DINS DEL PLA ESPECIAL D'INVERSIONS SOSTENIBLES 2014

 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
 
Subvenció dins del Pla Especial d’inversions sostenibles 2014
 
 
La Diputació de Tarragona, dins del Pla Especial d’inversions sostenibles 2014, ens ha concedit una subvenció per un import de SETZE MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS (16.394,42 €), per a l’obra: Arranjament del Camí dels Aixoriguers.
 
La finalitat del PEIS és subvencionar les inversions financerament sostenibles destinades a aconseguir una gestió més eficient dels serveis i optimitzar els seus costos efectius.
 

 

 

SUBVENCIÓ DINS DEL PLA ESPECIAL D'INVERSIONS MUNICIPALS 2015

La Diputació de Tarragona, dins del Pla d'inversions municipals 2015,  a concedit a l'Ajuntament de Rasquera una subvenció per a  l'arranjament de la vorera del c/ De la Plaça de 16.334 euros, que és el 100% del cost total de l'obra.

 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PAM 2014

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PAM 2014

La DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DINS DEL PROGRAMA D'AJUTS DE DESPESES CORRENTS DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2014, ENS HA CONCEDIT UN AJUT DE 59.268,16€

La Diputació de Tarragona, dins del programa d'ajuts de despeses corrents del Pla D'ACCIÓ MUNICIPAL 2014, ens ha concedit un ajut de 59.268,16€ per facilitar el finançament i pagament de les actuacions de manteniment, reparació i conservació dels serveis i equipaments municipals i així activar l'economia i afavorir el pagament a proveïdors.

Hem d'agraïr l'esforç de les Administracions Públiques, en aquest cas la Diputació de Tarragona per garantir que els ens locals puguin planificar la seva tresoreria i realitzar els pagaments als seus proveïdors.

 

MILLORA DEL CAMI DEL CEMENTIRI

-L'AJUNTAMENT COMUNICA  QUE AVUÌ DIJOUS ES COMENÇARAN

 LES OBRES DE MILLORA DEL CAMI DEL CEMENTIRI I QUE L'ÚLTIM

 TRAM ESTARA TALLAT.

 " DISCULPEU LES MOLÈSTIES "

RECOLLIDA D´ELECTRODOMÈSTICS

El proper dia 27 d´octubre es passaran a recollir tot tipus d´electrodomèstics vells, excepte pantalles de televisió i ordenador.

Contingut sindicat